رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری کوهسرخ خبرداد:

تحویل ۱۴۹ هکتار اراضی ملی حریم شهر ریوش به راه و شهرسازی

 ۱۴۹ هکتار زمین از اراضی ملی محدوده و حریم شهر ریوش به اداره راه  و شهرسازی شهرستان کوهسرخ  تحویل شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی ،میثم روشنی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کوهسرخ با بیان این خبر افزود: این اقدام  در راستای اجرای تفاهم نامه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته و تا به حال ۳۴ هکتار زمین در داخل محدوده و ۱۴۲ هکتار نیز از اراضی ملی حریم شهر ریوش به راه و شهرسازی تحویل شده است.وی تصریح کرد : اراضی مذکور طی سالیان متمادی به وسیله اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان حفاظت  وحراست شده و امروز در راستای رشد و توسعه و شکوفایی شهرستان کوهسرخ در تامین زمین مورد نیاز طرح مسکن ملی و پاسخ گویی به درخواست دستگاه های دولتی در اختیار راه و شهرسازی قرار گرفته است.وی ادامه داد : با این اقدام در واقع ما شعار منابع طبیعی بستر ساز حیات و توسعه  را محقق ساختیم.